FLEVOLAND - Ouderen in Flevoland hebben een duidelijke voorkeur voor kleinschalige woonvormen en grondgebonden woningen. Jongere doelgroepen met een zorg- of ondersteuningsvraag hebben vooral behoefte aan betaalbare, kleinere woningen met een vast huurcontract. Dit blijkt uit het onderzoek Wonen en Zorg dat onderzoeks- en adviesbureau Companen in opdracht van de provincie Flevoland heeft uitgevoerd naar de woonwensen van (toekomstige) senioren en andere Flevolanders met een zorg- en ondersteuningsvraag.

De vergrijzing zorgt voor een sterke groei van de vraag naar woningen waar zorg geboden kan worden. Bij de bouw van nieuwe woningen of de verbouw van bestaande woningen zijn dan ook voldoende huizen met aanbod van zorg nodig. “De resultaten van het onderzoek Wonen en Zorg zijn belangrijk voor de provincie om te betrekken bij het bouwen van 100.000 woningen tot 2050 waarbij het bouwen aan een vitale samenleving voorop staat”, aldus gedeputeerde Jan de Reus. “Ook zijn de resultaten bruikbaar voor de uitwerking van de afspraken in de Woondeals van 15 maart 2023 tussen Flevolandse overheden, het Rijk en met steun van de woningcorporaties.” Samen willen zij zich inzetten voor voldoende passende woningen voor ouderen, verpleegzorgbehoevenden en aandachtsgroepen. De resultaten worden ook gebruikt voor het regionaal actieplan Wonen, Welzijn, Zorg, dat in voorbereiding is. De provincie Flevoland stelt dan ook de resultaten ter beschikking aan onder meer de gemeenten, de woningcorporaties, het Zorgkantoor, de Taskforce Wonen en verschillende bewonersorganisaties.

Woonwensen van senioren
Hun belangrijkste woonwensen: ·
- Kwalitatief willen alle toekomstige senioren een levensloopbestendige woning waarin aanbod van zorg en welzijn mogelijk is. ·
- Velen willen pas verhuizen als de nood aan de man is. ·
- Senioren willen zorg ontvangen van vooral partner en verpleegkundige/verzorgende, met uitzondering van Urkers, die ook zorg van andere familieleden willen ontvangen of aan hen willen bieden. ·
- 30% van de 55-plussers wil een huurwoning (vooral sociaal) en 70% een koopwoning (vooral middelduur), afhankelijk van leeftijd, inkomen en huidig eigendom. ·
- Een groot aandeel van de toekomstige seniore zorgbehoevenden wenst kleinschalige grondgebonden woningen en liever geen grootschalige appartementencomplexen of serviceflats.

Woonwensen van andere zorgbehoevenden

Voor jongere mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag zijn vooral voldoende zelfstandige goedkope kleine woningen met een vast huurcontract nodig. Om ervoor te zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar komen, is het goed om in te zetten op doorstroming op de woningmarkt en gebruik te maken van een huisvestingsverordening, om deze vrijkomende woningen ook aan hen te kunnen toewijzen. Hiervoor is voldoende nieuwbouw een voorwaarde. Maar ook zijn samenlevingsopbouw, ondersteuning en ontmoeting met sterkere huishoudens in een gemengde buurt noodzakelijk.

Flevoland bouwt aan een vitale samenleving


Om aan de kwantitatieve en kwalitatieve vraag te voldoen moet dus verbouwd en gebouwd worden. Daarom werkt Flevoland tegelijk met de uitwerking van de Flevolandse woonagenda aan de vraag vanuit de Tweede Kamer om 100.000 woningen in Flevoland te kunnen bouwen. De Flevolandse woonagenda geeft met dit onderzoek naar Wonen en Zorg de kwalitatieve input voor de bouw van woningen voor (toekomstige) senioren en andere doelgroepen met een zorg of ondersteuningsvraag.

Samen aan de slag!

Rijk, provincie, waterschap, gemeenten en woningcorporaties zijn het met elkaar eens dat de druk op de woningmarkt om een oplossing vraagt. Wettelijk gezien zijn de Flevolandse gemeenten als eerste aan zet. Zij bepalen wat er gebouwd wordt. De provincie heeft een duidelijke rol in het doen van onderzoek, het stimuleren van samenwerking over gemeentegrenzen heen en het ruimtelijk-juridisch aangeven waar woningbouw is toegestaan. Zo werkt zij met samenwerkingspartners ook aan voldoende aanbod van zorg en welzijn voor Flevolanders, via het regionaal actieplan Wonen, Welzijn, Zorg. Samen werken we aan een vitale samenleving in Flevoland.

De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek zijn te lezen via www.flevoland.nl/wonen/onderzoekwonenenzorg.