ALMERE - U heeft verschillende opties als u erfgenaam in een nalatenschap (erfenis) bent. U kunt de nalatenschap verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Beneficiaire aanvaarding van een erfenis wordt ook wel een aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Als u een nalatenschap zuiver aanvaardt en zich in de nalatenschap meer schulden dan bezittingen bevinden, dan kunnen schuldeisers u als erfgenaam aanspreken voor de vorderingen die zij hebben op de overleden persoon. De overledene wordt ook wel de erflater genoemd.

Formulier verklaring nalatenschap

Het is verstandig om zo snel mogelijk een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene, want dit wilt u vanzelfsprekend voorkomen. U kunt dit schriftelijk doen door het formulier verklaring nalatenschap in te vullen dat is terug te vinden op de website van de Rechtspraak. Vervolgens kunt u dit formulier ingevuld en ondertekend aan de griffie van de rechtbank sturen. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de verklaring mondeling af te leggen door naar de rechtbank te gaan. Zowel bij de schriftelijke als bij de mondelinge verklaring heeft u een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs en een gewaarmerkt afschrift van de overlijdensakte nodig. Op de website van de Rechtspraak kunt u teruglezen wat er verder komt kijken bij het zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap. Het is belangrijk eerst advies in te winnen bij een erfrecht advocaat omdat een keuze niet meer is terug te draaien.

Beneficiair aanvaarden of verwerpen?

Vreest u voor eventuele schulden? Dan kunt u er het beste voor kiezen om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. In dat geval kunnen schuldeisers voor eventuele schulden die zich in de erfenis bevinden zich niet verhalen op uw privévermogen. Als er meer bezittingen dan schulden zijn, dan verkrijgt u uw erfdeel. Het is belangrijk te weten dat het verrichten van bepaalde handelingen in de nalatenschap gezien kan worden als een zuivere aanvaarding van deze erfenis. U loopt het risico dat achteraf wordt gezegd dat u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard, als u bijvoorbeeld vanaf de bankrekening van de overledene betalingen verricht die geen verband houden met de uitvaart. Door de erfenis zo snel mogelijk na het overlijden van de erflater beneficiair te aanvaarden, voorkomt u dit risico.

Laat u adviseren door een advocaat erfrecht

U kunt er ook voor kiezen om de erfenis te verwerpen. Dat heeft tot gevolg dat u helemaal geen aanspraak kunt maken op de nalatenschap, ook niet als er meer bezittingen dan schulden zijn in de erfenis. Ook voor een eventuele uitkering van een levensverzekering kan dit gevolgen hebben. Hoe dan ook is het bij alle drie de opties van belang dat u zich eerst en zo spoedig mogelijk laat adviseren door een advocaat erfrecht, voordat u uw keuze uitbrengt. Een verkeerde keuze kan immers grote gevolgen hebben.