LELYSTAD - Veel mensen willen in Flevoland wonen. De druk op de woningmarkt is hoog. Flevoland wil ruimte bieden om te bouwen en de woonwensen van mensen te realiseren. Het gaat hierbij om méér dan alleen goede woningen. Daarom stelt de provincie samen met de gemeenten een Flevolandse woonagenda op.


Gemeenten en provincie werken samen op de woningmarkt. Maar ieder vanuit zijn eigen rol. Om de definitieve agendapunten te bepalen, wil het college van Gedeputeerde Staten een eerste voorstel van de woonagenda met Provinciale Staten bespreken in de commissievergadering op 19 mei 2021. Anders dan andere provincies, stuurt Flevoland niet vergaand op de woningmarkt en kiest ze bewust voor een samenwerking met de zes gemeenten. “Samenwerking is het uitgangspunt. Wettelijk zijn de gemeenten als eerste aan zet op de woningmarkt,” aldus gedeputeerde Jan de Reus. Provincie Flevoland heeft daarin een duidelijke rol; 1. onderzoek, 2. stimuleren en samenwerking over gemeentegrenzen heen, en 3. ruimtelijk-juridisch aangeven waar woningbouw is toegestaan.

Wat bespreken we in de Flevolandse Woonagenda?
Woningmarktonderzoeken

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de woonwensen van de huidige en toekomstige inwoners van Flevoland hebben we onderzoek uitgevoerd. Er is onderzocht in welke mate de woonwensen zijn gerealiseerd (wat is er gebouwd en wie wonen er wel en niet) en wat de woonwensen in de toekomst zijn. Ook hebben we ons hierbij laten inspireren door de gemeentelijke woonvisies. Zo bouwen we samen kennis op om de Flevolandse woonkwaliteit aan te laten sluiten bij de wensen van woningzoekenden.

Samenwerking bij woonvraagstukken die over de gemeentegrenzen heen gaan
Provincie Flevoland richt zich op het bevorderen van samenwerking tussen de gemeenten. De gemeenten vragen in het bijzonder aandacht voor:
-Thuis wonen met zorg, tenzij dat niet meer kan
-Duurzaamheid
-Verbeteren huisvesting arbeidsmigranten
-Proeftuin van wooninnovaties

Flevoland bouwt voor Nederland (100.000 woningen en Deltaplan)
Tegelijk met de ontwikkeling van de Flevolandse woonagenda werkt de provincie aan de vraag vanuit de Tweede Kamer om 100.000 woningen in Flevoland te kunnen bouwen (motie Koerhuis over 100.000 woningen en moties Amhaouch en Terpstra over Deltaplan Noordelijk Nederland). De invloed van deze ruimtelijke opgave op Flevoland is groot en vraagt meer dan alleen het bouwen van huizen. In het programma Flevoland bouwt voor Nederland werkt de provincie aan een integrale ruimtelijke ontwikkeling waarbij ‘wonen’ een van de invalshoeken is. De Flevolandse woonagenda geeft met hulp van de woningmarktonderzoeken en agendapunten, kwalitatieve input voor de bouw van deze 100.000 woningen.

Proces
Op 19 mei 2021 bespreken Provinciale Staten de Flevolandse woonagenda in een beeldvormende sessie. Op basis van de input van Provinciale Staten wordt de woonagenda verder uitgewerkt en volgt een oordeelsvormende ronde. Afhankelijk van de afstemming met o.a. gemeenten kan Provinciale Staten in de herfst een besluit nemen.