FLEVOLAND - Vandaag ontving gedeputeerde Harold Hofstra (Natuur) ruim 2.600 oproepen van bezorgde Flevolanders. Met twee postzakken kwam een afvaardiging naar het provinciehuis om de provincie op te roepen te zorgen voor schoon water in de natuur. Onze natuur is namelijk ziek en een belangrijke oorzaak daarvan is vervuild water. Alleen met gezond water kan de natuur zich weer herstellen. De oproep is een onderdeel van de petitie ‘Stop de watercrisis’ van Natuurmonumenten die ruim 102.000 mensen in het land hebben ondertekend.

Marieta Oomen, lid van de ledencommissie Natuurmonumenten in Flevoland: “Bijna nergens in Flevoland voldoet het water in de natuur aan de normen voor waterkwaliteit. Schadelijke lozingen, te veel meststoffen en bestrijdingsmiddelen vervuilen het water. En als er veel regen valt wordt water te snel afgevoerd. Dan hebben we in tijden van droogte weer een tekort ”. Zij riep gedeputeerde Harold Hofstra op het waterprobleem samen met de waterschappen en het Rijk op te lossen en te zorgen dat de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 gehaald worden. “Want alleen dan kan de natuur zich weer herstellen. Doe dat. Doe dat voor ons allemaal!” zei Oomen.

Planten en dieren verdwijnen

Goed water is cruciaal voor onze gezondheid, de natuur, ons zwemwater, ons drinkwater en ook voor economische functies zoals landbouw. Maar teveel meststoffen, bestrijdingsmiddelen en riooloverstorten vervuilen het water. En in tijden van wateroverlast wordt water te snel afgevoerd, terwijl het weinige water in de zomer vooral wordt gebruikt om gewassen te besproeien. Hierdoor ontstaat watertekort in de natuur. Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Planten en dieren verdwijnen en de biodiversiteit holt achteruit. Daar komt bij dat een soort nooit alleen verdwijnt. In de natuur hangt namelijk alles met elkaar samen.

Ambitieuze plannen uitvoeren

Schoon water en het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water kan alleen door ambitieuze plannen uit te voeren. Zo moet er een vermindering van voedingsstoffen en pesticiden in het water komen en voorkomen worden dat vervuild water van de stad en het land wegstroomt naar de natuur. Daarnaast is het nodig om de versnelde afvoer van water tegen te gaan en te zorgen voor een natuurlijker waterpeil in het Zwarte Water en Markermeer.

Gezamenlijke problemen oplossen

De provincie staat aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen in het landelijk gebied. Provincie en waterschappen maken in opdracht van het Rijk plannen voor de toekomst van het landelijk gebied in Flevoland. Deze plannen zijn op 1 juli bij het Rijk ingediend en worden intussen verder uitgewerkt. Zij moeten zowel een oplossing geven voor stikstofprobleem als de problemen rondom schoon water, verdroging, klimaat en schone lucht.