FLEVOLAND - Het college van Gedeputeerde Staten heeft bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een aanvraag voor een rijksbijdrage voor twee maatregelpakketten ingediend. Met een bedrag van ruim € 25 miljoen kunnen de eerste stappen in de uitvoering van het Flevolands Programma Landelijk Gebied gezet worden.

Landbouw en natuur

De twee ingediende maatregelpakketten zijn aangescherpt naar aanleiding van advies en toetsing door het Rijk. Wij vragen geld voor projecten op gebied van kennisontwikkeling, nieuwe teelten en verdienmodellen. Deze projecten dragen bij aan een toekomstperspectief voor de landbouw. Ook is geld gevraagd voor versterken van de biodiversiteit door bijvoorbeeld het aanleggen van houtwallen, bloemrijke perceelranden en elzensingels (groenblauwe dooradering). Het ministerie van LNV beoordeelt de aangescherpte maatregelpakketten naar verwachting nog vóór de zomer van 2024.

Aanvullende maatregelen nodig

Provincie Flevoland heeft alle maatregelen die zijn opgenomen in het conceptontwerp van het Flevolands Programma Landelijk Gebied van juni 2023 aangescherpt en ingediend. Dus ook de maatregelen waarvoor op dit moment nog geen geld in de rijksbegroting is opgenomen. Ook die projecten, waaronder agrarisch natuur- en landschapsbeheer, zijn belangrijk voor een de toekomst van ons landelijk gebied. Daarnaast is geld gevraagd voor de uitvoeringskosten van de maatregelen en het beschikbaar krijgen van Rijksgronden. Met deze projecten komt het totaal door Flevoland aangevraagde bedrag op € 25,4 miljoen.