FLEVOLAND - Op 13 juli jl. hebben Provinciale Staten besloten om de droogteschade aan de provinciale wegen zodanig aan te pakken, dat het niet opnieuw kan ontstaan. Hiervoor is 6,9 miljoen euro begroot. Er is gekozen om een combinatie aan maatregelen in te zetten. Daardoor kan per locatie de beste aanpak worden gekozen.


Lengtescheuren in het asfalt

De afgelopen jaren zien we in Zuid- en Oost-Flevoland steeds vaker lengtescheuren in de wegen. Scheuren ontstaan in droge periodes, waar we als gevolg van de klimaatverandering steeds vaker mee te maken hebben. Scheuren in het asfalt komen vooral voor op plekken, waar bomen direct langs de weg staan. De bomen onttrekken namelijk veel water uit de grond, waardoor het grondwaterpeil daalt en de klei- en veenlagen onder de weg krimpen. Hierdoor verzakt de weg en ontstaan er scheuren.

De scheuren zijn gevaarlijk voor het verkeer; automobilisten en motorrijders kunnen door de verzakkingen en scheuren de macht over het stuur verliezen en van de weg raken. Bovendien kan er olie of water in de scheuren terecht komen, waardoor het asfalt kan gaan afbrokkelen. De provincie is als wegbeheerder verantwoordelijk voor veilige wegen en wil dit probleem daarom structureel oplossen. Het gaat in totaal om ongeveer 15 km weg, verdeeld over zes verschillende wegen.

De veiligheid van de weg en het landschap

Bij het zoeken naar een structurele oplossing voor het probleem van de droogteschade is de afweging tussen verkeersveiligheid en het behoud van bomen en landschap belangrijk. Ook kosten spelen een belangrijke rol. Bomen weghalen langs de wegen, waar de droogteschade speelt, lijkt een eenvoudige oplossing. Hiermee verdwijnt echter het karakteristieke landschapsbeeld van de Flevopolders; lange rechte wegen en even lange bomenrijen daarlangs. Een andere oplossing is om de klei- of veenlaag onder de weg te vervangen door zand. Weliswaar een goede oplossing, waarbij de bomen kunnen blijven staan, maar het is ook een kostbare oplossing. Bovendien gaat het om een complexe aanpak, die veel tijd in beslag neemt en voor lange wegafsluitingen zorgt.

Mogelijke oplossingen

Provincie Flevoland kiest voor een combinatie aan oplossingen, per locatie wordt bekeken wat de beste aanpak is. Daar waar meerdere rijen bomen staan, bijvoorbeeld bij de Vogelweg, kan de eerste rij bomen, die het dichtst bij de weg staat, weggehaald worden zonder dat het landschapsbeeld verandert. Daar waar maar één rij bomen langs de weg staat, wordt gekozen voor het weghalen van de klei- en veenlaag. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Swifterweg. In totaal zullen er bij deze aanpak 287 bomen gekapt worden, 108 populieren, 129 essen en 50 iepen. Voor essen en iepen geldt een wettelijke herplantplicht, voor populieren is dat niet het geval. Toch is besloten om voor alle 287 bomen op een andere plek in Flevoland weer een nieuwe boom te herplanten.

Planning droogteschade-aanpak

De verwachting is dat eind 2023 de droogteschade-maatregelen voor de meeste wegen zijn uitgevoerd. De werkzaamheden sluiten aan op de bestaande planning voor het onderhoud van de wegen. Zo worden op dit moment de Vogelweg en de Roerdompweg al aangepakt. De bomen worden daar in het najaar of begin van de winter verwijderd.