FLEVOLAND - Het landelijk gebied in Flevoland betekent veel voor ons. We wonen er, we werken er, we recreëren er en we produceren er voedsel. Het is ons groot goed. Maar we staan ook voor grote uitdagingen op het gebied van bodem en water, natuur en klimaat en een verdere verandering van de landbouw. Het is ons gezamenlijk belang hier oplossingen voor te vinden. Daarom vragen we agrariërs, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, gebiedspartners en mede-overheden: hoe ziet het toekomstbestendig platteland van Flevoland er uit, welke uitvoerbare ideeën heeft u? U kunt deze indienen tot en met 30 april 2023.

Toekomst landelijk gebied Flevoland
De ontstaansgeschiedenis van Flevoland, de samenstelling van de bodem en klimaatveranderingen hebben gevolgen voor onder meer de biodiversiteit. Maar ook voor de vruchtbaarheid van de bodem en de waterkwaliteit en -kwantiteit. Flevoland is een agrarische provincie met een grote verscheidenheid aan bedrijven die innovatief, hoogproductief en vol ondernemerschap zijn. Toch lopen we tegen de grenzen aan die onze omgeving aan kan. Een landelijk gebied waar het goed leven en ondernemen is, willen we borgen voor de toekomst. Met ruimte voor agrarisch ondernemerschap en vitale natuur.

Gebiedsprogramma Flevoland
Provincie Flevoland gaat op 1 juli 2023 een gebiedsprogramma indienen bij het Rijk. In het gebiedsprogramma staat hoe we kunnen komen tot een leefbaar en toekomstbestendig landelijk gebied en wat daarvoor nodig is. Het gebiedsprogramma bevat het Flevolandse aanbod aan het Rijk om aanspraak te kunnen maken op de financiële middelen uit het nationale Transitiefonds Landelijk Gebied van het Rijk.

Wat is uw idee?
Als aanvulling op de gesprekken die we nu al in het gebied hebben over bijvoorbeeld stikstof en bodemdaling, wil provincie Flevoland voor het gebiedsprogramma graag horen wat uw ideeën zijn voor een toekomstbestendig landelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan innovaties in de bedrijfsvoering, andere teelttechnieken, aan de aanpassing van het bedrijf in een meer circulaire richting of het aanleggen van natuurvriendelijke akkerranden, oevers en wegbermen en vergroten van de blauw/groene dooradering om zo de biodiversiteit te versterken. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Wij vragen u daarbij om samen aan de slag te gaan. De kracht van goede ideeën ligt vaak in samenwerkingen en onverwachte combinaties.

Doe mee
Doe mee en laat ons weten wat uw idee is. Op onze website www.flevoland.nl/landelijkgebied staat informatie hoe u uw idee kunt indienen. Heeft u vragen? Stuur dan een mail aan landelijkgebied@flevoland.nl.