ALMERE - Voor de aanpak van het lerarentekort in het PO ontvingen we als Almeerse schoolbesturen in de zomer van 2020 flinke financiële steun vanuit Den Haag. In reactie op ons Noodplan Lerarentekort Almere zegde het ministerie van OCW ruim 6 miljoen euro toe gedurende vier jaar. Voor dit geld werken we aan vijf maatregelen die het tekort terugdringen. Het tekort is groot in Almere: 13% in het regulier onderwijs en 20% in het speciaal onderwijs. Welke maatregelen zijn dat en hoe staan we er een half jaar later voor?

Leraarondersteuners
Een eerste maatregel betreft het verder opleiden van onderwijsassistenten tot leraarondersteuners. Zij volgen de hbo-opleiding Pedagogisch Educatief Professional, kortweg AD PEP. Dankzij een financiële injectie vanuit het Noodplan is de eerste ronde van deze opleiding op 29 januari gestart bij Windesheim Almere. In totaal doen 26 deelnemers mee: 17 van ASG, 3 van Prisma, 1 van Stichting Viertaal, 1 van SKO Flevoland & Veluwe en 4 van Stichting Almere Speciaal (SAS).

De opleiding AD PEP is een sleutel naar werkdrukverlaging voor leerkrachten én biedt perspectief voor deelnemers. Na het afronden van de opleiding maken zij de stap naar ondersteuner van de leerkracht. Zij mogen een deel van de groep zelfstandig begeleiden onder supervisie van de leerkracht, waardoor de leerkracht zich op andere leerlingen kan richten. De leraarondersteuner heeft daarmee meer verantwoordelijkheid en ontvangt ook meer salaris. Tevens bestaat de mogelijkheid om na een succesvolle afronding van de opleiding in te stromen in het derde leerjaar van de Pabo.

Begeleiden van zij-instromers
Een tweede maatregel is erop gericht meer zij-instromers aan te trekken en hen goed te begeleiden. De inzet heeft succes: het aantal zij-instromers is het afgelopen jaar flink toegenomen. Voor het schooljaar 2020/2021 zijn 16 nieuwe zij-instromers gestart met werken en leren in Almere: 5 bij Prisma, 8 bij ASG en 3 bij SKO Flevoland & Veluwe. Nog eens 16 ASG’ers en 3 medewerkers van Prisma doorlopen momenteel het geschiktheidsonderzoek om te kunnen starten. Als Almeerse schoolbesturen hebben we een voortraject opgezet, waarin we geïnteresseerden screenen. Zo weten we zeker dat diegenen die aan de vanuit het Noodplan gefinancierde opleiding beginnen, geschikte kandidaten zijn.

Onderwijs anders organiseren
In reactie op het Noodplan Lerarentekort Almere heeft OCW ons toestemming gegeven voor het inzetten van specialistische maatschappelijke partners in het onderwijs om het onderwijs anders te organiseren. Deze partners kunnen niet-cognitieve vakken aanbieden, bijvoorbeeld natuur- of cultuurlessen. Deze partners kunnen structureel voor de klas staan op momenten dat een school geen leerkracht beschikbaar heeft. Hieraan is een maximum aantal uur verbonden van 22 uur per maand. Dit biedt een oplossing voor het lerarentekort én verrijkt het onderwijs. De verschillende schoolbesturen zijn bezig met de voorbereiding hiervan. Een aantal scholen, waaronder De Regenboog en De Kleine Wereld, is al gestart. In verband met corona is de verwachting dat de ondersteuning op andere scholen uiterlijk in het schooljaar 2021/2022 van start gaat.

Overige maatregelen
De overige maatregelen, een begeleidingsprogramma voor startende leerkrachten en extra zorg in de klas aan kinderen om leerkrachten te ontlasten, bevinden zich nog in de opstartfase. De komende periode zullen we deze maatregelen verder ontwikkelen.

Samenwerking en G5

Het Noodplan Lerarentekort Almere is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de schoolbesturen ASG, SKO Flevoland & Veluwe en Stichting Prisma Almere, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Stichting Viertaal en de gemeente Almere. Het noodplan werd eind mei ingediend bij minister Slob. Naast Almere dienden ook Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht noodplannen in. Samen vormen de steden de G5.