LELYSTAD - De Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om handhavend op te treden tegen Staatsbosbeheer in verband met de gezondheid en het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen en de konikpaarden in het Oostvaardersveld. De Stichting wil dat de grote grazers bijgevoerd worden als dat nodig is en wil ook dat dit per individueel dier wordt bekeken. De Stichting wil verder dat Staatsbosbeheer ervoor zorgt dat de konikpaarden beschermd worden tegen de aanwezigheid van de grote klis in het gebied, omdat deze plant met haar klissebollen de ogen van de paarden beschadigt.


De konikpaarden

De konikpaarden zijn volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) te beschouwen als gehouden dieren. Dit betekent dat de minister ten aanzien van deze dieren bevoegd is handhavend op te treden als een overtreding van de Wet dieren wordt geconstateerd. De minister heeft onvoldoende diepgaand onderzoek gedaan naar de gevolgen van de aanwezigheid van de grote klis voor de gezondheid en het welzijn van de konikpaarden. De minister krijgt zes maanden de tijd om dit alsnog te doen en een nieuw besluit te nemen op dit handhavingsverzoek.

De grote grazers

De minister heeft het verzoek om handhaving ten aanzien van de grote grazers terecht afgewezen. Omdat deze dieren niet zijn te beschouwen als gehouden dieren in de zin van de Wet dieren is het verbod om dieren de nodige verzorging (zoals bijvoeren) te onthouden, niet van toepassing. Het verbod op dierenmishandeling geldt wel, maar de Stichting heeft niet aangetoond dat dat verbod is overtreden.