URK - Het incident in de Urkersluis, waarbij begin september een binnenvaartschip klem kwam te zitten onder het brugdek, is ontstaan als gevolg van een inschattingsfout.

Op de bediencentrale van de provincie werd het binnenvarende schip verward met een vergelijkbaar schip. Het binnenvarende schip was echter enkele meters langer, waardoor met open brug geschut had moeten worden. Daarbij is afgeweken van de procedures van de provincie. Als die procedures waren gevolgd, had het incident niet plaatsgevonden.

Risico’s en maatregelen

De provincie faciliteert de economische belangen voor de scheepvaart zo goed mogelijk, waar dat binnen de veiligheidsnormen mogelijk is. De provincie staat bijvoorbeeld schutten met open brug toe zodat grotere schepen de provinciale sluizen kunnen passeren. Hierdoor wordt het schutten gecompliceerder, omdat niet alleen de vaarweg, maar ook de weg in de gaten gehouden moet worden. Aangezien onduidelijkheid in het bedienproces de risico’s op fouten vergroot, hebben Gedeputeerde Staten het besluit genomen de procedure voor het schutten te uniformeren. Dat betekent dat de maximale schutlengte wordt beperkt en het schutten met open brug wordt geüniformeerd. Dit ontwerpbesluit ligt op dit moment ter inzage.

Herstelwerkzaamheden

De provincie heeft in overleg met gemeenten Urk en Noordoostpolder besloten de brug liggend te repareren, omdat de reparatiewerkzaamheden tot medio december zullen duren. Dat betekent dat een deel van de scheepvaart wordt belemmerd, omdat de brug tijdens de reparatiewerkzaamheden niet bediend kan worden en daardoor alleen kleinere schepen door de sluis kunnen.

Brugopening bij uitzondering

Schippers en bedrijven die het meest worden geraakt door de stremming, zijn door de provincie geïnformeerd. In uitzonderlijke gevallen is de provincie bereid een uitzondering te maken in de vorm van een incidentele brugopening, mits de werkzaamheden aan de brug dit toelaten. Bedrijven kunnen hiervoor een onderbouwd verzoek bij de provincie indienen. De provincie streeft daarbij naar een bundeling van aanvragen. De provincie kondigt uiterlijk 3 dagen van tevoren een incidentele brugopening aan. De opening zal niet plaatsvinden tijdens de 'kost', Urks voor een warme lunch.