FLEVOLAND - Donderdag 29 september 2022 ondertekende gedeputeerde Jan de Reus een convenant met afspraken voor toekomstbestendige woningbouw. Hiermee verbindt de provincie Flevoland zich aan een raamwerk van ambitieuze afspraken. Zo kunnen er in de toekomst sneller, goedkoper en duurzamer woningen gebouwd worden. Tegelijkertijd roept ze de Flevolandse gemeenten op om het convenant te gebruiken als uitgangspunt bij toekomstige woningbouwplannen.


Totstandkoming

Vanuit gemeenten en marktpartijen kwam de gezamenlijke vraag naar eenduidige afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Bijvoorbeeld over circulariteit, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. Provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaven gehoor aan deze oproep door het convenant vorm te gegeven. Uiteraard in samenspraak met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen.

Betrokken partijen

Inmiddels is het convenant ondertekend door tientallen gemeenten, 3 provincies en meer dan 30 ontwikkelaars en bouwbedrijven. De ondertekenaars komen vooral uit de provincies Utrecht en de MRA. Het deel van Nederland waar de komende jaren 30% van de woningbouwopgave gerealiseerd moet worden.

Sneller, duurzamer én betaalbaarder

Gedeputeerde Jan de Reus benadrukt hoe belangrijk deze ondertekening is: “Iedere woning die we nu niet duurzaam bouwen is een gemiste kans. Daarom hebben we vanuit de MRA tegelijkertijd met provincie Utrecht het initiatief genomen om met marktpartijen te kijken hoe we toekomstbestendiger kunnen bouwen. Natuurlijk met de randvoorwaarde dat de snelheid van de woningbouw hier niet onder gaat lijden. Want we hebben haast! Ik ben blij met het resultaat van deze samenwerking: Het grote aantal ondertekenaars zorgt voor massa waardoor de woningbouw tegelijkertijd goedkoper en toekomstbestendiger kan worden.”

Convenant als landelijke norm

De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft al interesse getoond. Zij volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet. Tegelijkertijd dient het convenant ook als platform om verdere samenwerkingen te stimuleren. Waarbij organisaties elkaar vinden om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. De Provincie Flevoland roept de verschillende Flevolandse gemeenten op het convenant te gebruiken als norm voor toekomstige bouwplannen. Het biedt gemeenten de ruimte om er hun eigen ambities in te vervlechten die passen bij de verschillende Woonvisies. Het platform, dat Toekomstbestendig Bouwen heet, wordt ook gebruikt om kennis te delen, om te leren en te onderzoeken op welke manier er nog duurzamer kan worden gebouwd.