ALMERE - De twaalf zienswijzen die zijn ingediend voor het ontwerpbestemmingsplan Schateiland in de Noorderplassen hebben geleid tot enkele aanpassingen in het plan. Een nieuw bestemmingsplan voor het Schateiland is nodig om de verhuizing van camping Waterhout mogelijk te maken. Zo zijn in het definitieve plan de regels vastgelegd over het aantal standplaatsen, over de situering van gebouwen en komt er een bufferzone tussen de camping en de Lepelaarsplassen.

Het huidige campingterrein van camping Waterhout maakt onderdeel uit van het toekomstige Floriadeterrein. Vanwege dat evenement, de komst van de stadswijk daarna en de verbreding van de A6 is echter gekozen om de camping te verplaatsen. De gemeente en de exploitant van de camping hebben nieuwe locaties onderzocht en Schateiland kwam daar als beste voor uit de bus. In het huidige bestemmingsplan heeft Schateiland echter de bestemming ‘dagrecreatie’. Dat is daarom veranderd in ‘verblijfsrecreatie’.

Zienswijzen

Op 3 oktober 2017 heeft het college het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en daarop zijn twaalf zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben geleid tot een paar aanpassingen. De zienswijzen hadden betrekking op locatiekeuze, geluid, natuur, verkeer- en parkeeroverlast en de verplaatsing van de huidige dagrecreatie op het eiland. Tijdens de informatieavond op 6 november jongstleden waren er veel vragen over mogelijke geluidsoverlast. Daarop heeft de gemeente besloten een aanvullend akoestisch onderzoek uit te voeren. Hieruit bleek dat aan de geldende normen wordt voldaan.

Aanpassingen

De camping op Schateiland wordt zo veel mogelijk landschappelijk ingepast met het opnemen van een bebouwingsgrens en een groenbestemming aan de noordzijde. Deze zone geldt als buffer tussen de camping en de Lepelaarplassen. Met de camping worden hierover afspraken gemaakt in een erfpachtovereenkomst. Daarnaast zijn nadere eisen opgenomen over de situering van gebouwen. Ook is het maximum aantal standplaatsen (262) en lodges/boomhutten (17) vastgelegd. De te realiseren camping wordt een seizoencamping. De openingstijden van de camping en bijbehorende voorzieningen zijn in de regels vastgelegd.

Natuurvriendelijke oevers

De Noorderplassen is aangewezen als waterlichaam in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water. Samen met de provincie en het waterschap stelt de gemeente Almere een plan op om de kwaliteit van de Noorderplassen te verbeteren. De aanleg van de natuurvriendelijke oevers is een onderdeel van dit plan van aanpak. Door de natuurvriendelijke oevers verbetert de ecologische toestand van het gehele gebied. Deze verbetering komt ten goede aan de plant- en diersoorten, die van de Noorderplassen gebruikmaken, waaronder de soorten uit nabijgelegen gebieden als de Lepelaarplassen.

Nieuwe informatieavond

De raad beslist uiteindelijk over de zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan. Op 15 januari 2018 organiseert de gemeente een informatieavond voor omwonenden. Daar presenteert de exploitant van de camping zijn eerste plannen voor de camping op de nieuwe locatie.