ALMERE - Burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon hebben het initiatief genomen om windpark Jaap Rodenburg in Almere Pampus te vernieuwen.

Er waren vijf opstellingsvarianten mogelijk, die ter consultatie aan bewoners zijn voorgelegd. Onder meer op basis van de uitkomst van de raadpleging en milieuonderzoek is de variant ‘3 lijnen met 10 windmolens’ door het college van B&W gekozen als voorkeursvariant. Hiermee kunnen circa 30.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien (het huidige windpark levert aan 8.500 huishoudens stroom).

Bewonersraadpleging

Voor de zomer werd er een bewonersraadpleging gehouden onder de bewoners van Noorderplassen West, Almere Poort en Muziekwijk Noord over deze varianten. Hierbij konden bewoners hun voorkeur aangeven voor de opstellingen en het aantal windmolens voor het nieuwe windmolenpark Pampus.
Ruim 1000 inwoners uit de verschillende wijken hebben gereageerd. De variant ‘3 lijnen met 10 molens’ kwam als meest favoriete opstelling uit de bus.
De uitgebreide toelichting op het participatieproces en de analyse van de uitkomst van de bewonersraadpleging is te vinden op www.almere.nl/pampus.

Milieuonderzoek in aanmeldnotitie MER-beoordeling

Voor alle opstellingen zijn conform de Wet milieubeheer de milieueffecten van het windpark in beeld gebracht. Deze zijn terug te lezen in de aanmeldnotitie MER(milieu effect rapportage)-beoordeling. Uit de notitie valt op te maken dat de milieueffecten van alle opstellingen minimaal en nagenoeg hetzelfde zijn, en dat een aanvullend m.e.r.-onderzoek niet nodig is. De aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling ligt vanaf 12 oktober 2017 zes weken ter inzage bij de receptie in de centrale hal van het stadhuis en is terug te vinden op deze website.

De initiatiefnemers Almeerse Wind en Nuon zullen de omgevingsvergunning gaan voorbereiden voor de opstelling ‘3 lijnen met 10 molens’. Hiervoor moet de Raad een verklaring van geen bedenkingen afgeven. De verwachting is dat de gemeenteraad hier in oktober of november 2017 een besluit over neemt.