ALMERE - De netbeheerders TenneT en Liander hebben nieuwe inzichten gepresenteerd over de wijze hoe de netcongestie zich de komende jaren zich ontwikkeld. Daarnaast geven ze inzicht in welke maatregelen effectief kunnen zijn om de gevolgen te beperken tot aan het moment dat de structurele uitbreidingen van het elektriciteitsnet gerealiseerd zijn in 2029. Dit staat beschreven in het Actieplan Netcongestie Flevopolder. Mits alle maatregelen uit het actieplan worden uitgevoerd zijn de uitkomsten hoopgevend voor de woningbouw. Het netcongestieprobleem blijft ernstig en de netbeheerders geven geen harde garanties. Voor bedrijven, maatschappelijke voorzieningen en andere grootverbruikers verandert er helaas niets. Zij blijven op een wachtlijst staan. Maar dat betekent niet dat we een afwachtende houding aannemen, want Almere is uitgekozen voor de pilot Energy Hubs die start op bedrijventerrein De Vaart.

Gezamenlijke opgave voor de Flevopolder, Gelderland en Utrecht

In november 2023 berekenden de netbeheerders voor alle 150 kV-onderstations de capaciteitsruimte en vertaalden deze naar aantallen van nog nieuw te bouwen woningen tot 2029. Uit onderzoek blijkt nu dat deze vertaling te simpel was. Het elektriciteitsnet in het FGU-gebied(Flevoland, Gelderland en Utrecht) is sterk verweven, zodat effecten van invloed zijn op elkaars netwerk. Het elektriciteitsnet raakt de komende jaren overbelast en oplossingen moeten gevonden worden in het hele FGU-gebied. De Flevopolder, Gelderland en Utrecht hebben dus een gezamenlijke opgave om het probleem op te lossen.

Vier maatregelen met grootste opbrengst

Voor de gemeenten Almere, Zeewolde, Lelystad en Dronten staan in het Actieplan Netcongestie Flevopolder een tiental oplossingsgerichte maatregelen. De vier maatregelen met de meeste potentie zijn:

- Inzet van regelbare opwek. Deze maatregel heeft de meeste potentie met de grootste opbrengst. Regelbare opwek van elektriciteit is het tijdelijk en sporadisch inzetten van grootschalige generatoren die draaien op gas. Deze maatregel gaat toegepast worden op plekken waar dit het meest nodig is. Waar dit zal zijn is nu nog niet bekend.

- Netbewuste nieuwbouw. Het vanaf 2027 gaan realiseren van nieuwbouwwoningen die minder stroom verbruiken.

- Netbewust laden van elektrische voertuigen. Laadpalen die tijdens grote drukte op het net (tijdelijk) niet laden.

- Netefficiënte installaties in bestaande bouw. Hybride warmtepompen in plaats van elektrische warmtepompen installeren bij bestaande woningbouw.

Wethouder Alexander Sprong: "Afgelopen periode is er in Almere veel inzet geweest op het dossier netcongestie. Zo werken we onder andere al samen met Liander aan de Balanswijk, waarbij we woningen toevoegen door de bestaande energie te delen. Daarnaast zijn de Almeerse laadpalen voor een groot deel al in staat om slim te laden en we breiden dit uit. En we werken aan het aanscherpen van de energie eisen voor nieuwbouwwoningen. Het is goed om te zien dat onze inspanningen aansluiten bij een deel van de maatregelen die het meest helpend zijn."

Pilot Smart Energy Hub op bedrijventerrein De Vaart

In het FGU-gebied starten TenneT en Liander op zes bedrijventerreinen een pilot 'Smart Energy Hubs'. Per provincie starten twee pilots. In Flevoland waren hiervoor 12 gegadigde bedrijventerreinen. Op basis van de uitkomsten van een afwegingskader, met zowel technische als maatschappelijke criteria, is bedrijventerrein De Vaart als eerste uit de bus gekomen. In Almere start een pilot die als doel heeft om gezamenlijk op weg te gaan naar een groepscontract. De uitkomsten van alle pilots in het FGU-gebied zullen daarna zo snel als mogelijk opgeschaald worden naar andere hubs.

Hoe verder

Alle maatregelen uit het actieplan moeten nog verder uitgewerkt worden. Hiervoor starten de netbeheerders na het zomerreces in regionaal verband met subteams per maatregel. Almere neemt actief deel aan de subgroepen 'regelbare opwek' en 'netbewuste nieuwbouw'.