ALMERE - Het Almeerse college van Burgemeester en Wethouders presenteerde vandaag zijn Programmabegroting 2019 als eerste financiële vertaling van het coalitieakkoord, dat eerder dit jaar werd afgesloten. Wethouder Lodders toont zich tevreden: “We hebben aan onze plannen en ambities nu ook geld kunnen koppelen. Bovendien is het een solide begroting en kunnen we een stevige toevoeging doen aan de reserves. Zo kunnen we onze ambities in de toekomst overeind houden, ook als het financieel wat minder gaat.”

Binnen de Almeerse begroting is ruimte om het coalitieakkoord integraal uit te voeren. De Nederlandse economie heeft zich het afgelopen jaar gunstig ontwikkeld. Als belangrijke speler in de regio profiteert Almere daar ook van. De werkgelegenheid groeit en vooral de woningmarkt draait op volle toeren. Ontwikkellocaties als Almere Poort en Oosterwold trekken veel belangstellenden. De aantrekkende woningmarkt is goed nieuws voor de Almeerse grondexploitatie, maar heeft een keerzijde, want daarmee stijgen ook de kosten voor nieuwbouwwoningen. Verder is er sprake van een hogere gemeentefondsuitkering.

Groeipotentie en -opgave
Almere is een jonge stad die in rap tempo volwassen is geworden en nog steeds een enorme groeipotentie én –opgave kent. Het college wil met zijn plannen tevens de bestaande stad vernieuwen, zodat Almere ook in de toekomst een stad is waar mensen graag willen wonen, werken, ondernemen en verblijven. In de begroting die het college voorstelt, wordt voor € 16 miljoen extra in het sociaal domein geïnvesteerd, vooral ten behoeve van Wmo, maatschappelijke opvang en beschermd wonen en jeugdhulp. Ook voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening is er extra geld. Voor wat betreft het gezondheidsbeleid wil het college extra inzetten op de bestrijding van obesitas. Daarnaast is er geld voor woon- en zorgprojecten en eenzaamheidsbestrijding bij ouderen.

Beheer en onderhoud
Aan beheer en onderhoud van de stad zal in 2019 ruim € 5,4 miljoen extra besteed worden. Er zal per jaar uiteindelijk € 8 miljoen extra besteed worden aan de bestrijding van onderwijsachterstanden. Voor de actualisatie van de onderwijshuisvesting is budget beschikbaar. Momenteel is de bouw van 1.800 sociale woningen gepland. Het college heeft de ambitie om de komende vier jaar de bouw van in totaal 2.000 tot 2.500 sociale huurwoningen mogelijk te maken. Voor die extra inspanning zal binnen het nog te verdienen vermogen van de grondexploitatie € 8 miljoen worden vrijgemaakt. Voor stadsvernieuwing trekt het college nu € 6,5 miljoen uit, met name voor het centrum Almere Buiten en het centrum Almere Haven.

Versterking vestigingsklimaat
Om het vestigingsklimaat verder te versterken is nog eens € 2 miljoen extra uitgetrokken. Voor het busstation ’t Oor is in de begroting € 2 miljoen gereserveerd. Daarnaast is ook de verbreding van het Spoorbaanpad zeker gesteld door € 1,6 miljoen extra ter beschikking te stellen. Voor het versterken van cultuur in Almere is in 2019 € 0,8 miljoen extra beschikbaar. Dit zal worden besteed aan het versterken van de culturele infrastructuur. Hierin krijgt ook het cultuurfonds een plek. De Floriade is een belangrijke opgave uit het coalitieakkoord. Parallel aan de voorbereiding van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 wil het college stappen zetten om aan een groene, duurzame en innovatieve woonwijk te werken. Die verbrede scope en de nieuwe fase die daarmee is aangebroken, maken dat het financiële beeld voor de Floriade nu om bijstelling vraagt. In totaal is daar in de begroting € 7,2 miljoen voor uitgetrokken.

Lokale lasten
De Almeerse woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) ontwikkelen zich in lijn met de loon- en prijsstijgingen, maar hier en daar zijn er ook andere effecten, onder andere door rijksbeleid, marktontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking en hertaxatie. Verder stelt het college voor de hondenbelasting af te schaffen.

De gemeenteraad zal de komende weken de begroting bespreken. Besluitvorming erover is voorzien op 8 november.