ALMERE - De pilot intensivering samenwerking Sociale Wijkteams en Werk en Inkomen is vorig jaar gestart als onderdeel van een nieuwe werkwijze in Almere. In die nieuwe werkwijze willen we samenhangende, integrale ondersteuning bieden, zoveel mogelijk preventief, en gericht op het versterken van de eigen kracht van de inwoner. Hiervoor is een sluitende samenwerking nodig tussen betrokken professionals. De pilot is een leer- en ontwikkeltraject, waarin medewerkers van de Wijkteams en Werk en Inkomen gezamenlijk en vanuit de praktijk aan de slag gaan om integrale samenwerking vorm te geven.

De deelnemers aan de pilot werkten tijdens zogenoemde werkplaatsen voorstellen uit over de volgende onderwerpen:

- Hoe leren we elkaar en elkaars werk beter kennen;
- Hoe regelen we een integrale toegang en intake;
- Hoe zorgen we samen voor optimale zorg, participatie en activering onder Almeerders;
- Hoe delen we informatie, gaan we om met privacy en fraude.

Daarnaast bespraken de deelnemers samen casuïstiek.

Meerwaarde

Door vaker met elkaar aan tafel te zitten ontstaan kortere lijnen die zowel voor henzelf als de inwoner meerwaarde hebben. Elkaar regelmatig fysiek ontmoeten helpt om gebruik te maken van elkaars expertise. Door in een vroeger stadium vanuit meerdere invalshoeken naar de problemen van de inwoner te kijken, kan direct een integrale aanpak op maat van start gaan.

Evidence-based vernieuwingen invoeren

De ervaren effecten in de pilot moeten nu eerst verder worden uitgetest. Daarom gaan we in de tweede helft van 2017 in de pilotgebieden experimenteren met de volgende voorstellen:

- Experimenteren met integrale screening: Wat kost het bijvoorbeeld aan tijd en inzet om in een vroeg stadium vanuit meerdere invalshoeken naar de problemen van een inwoner te kijken? Wat levert het op? Hoe kan het in de huidige werkwijze worden ingebed?;

- Een generalistische inkomensmedewerker van Werk en Inkomen als verbindende schakel in de Wijkteams in de pilotwijken: Wat is daarvoor de beste werkwijze?

- Een klantmanager vanuit Werk en Inkomen gericht op activering in de Wijkteams in de pilotwijken, die zich in samenwerking met de pilotwijkteams richt op bijstandsgerechtigden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, en samen met de inwoner en het wijkteam een integraal plan maakt;

- Een leidraad creëren over informatie delen en omgang met (vermeende) fraude;

- Kennismaking en samenwerking tussen de professionals verder stimuleren en makkelijker maken door bijvoorbeeld filmpjes maken van elkaars werk en verbeteren communicatie.

De experimenten moeten inzichten bieden in de haalbaarheid en resultaten van deze vernieuwingen. Daarmee kunnen we bepalen of ze in 2018 structureel en in heel Almere worden ingevoerd. Ook de financiële en maatschappelijke kosten en opbrengsten van de experimenten worden nauwgezet in kaart gebracht. Een extern bureau is ingehuurd om dit effectonderzoek, een zogenaamde Maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA), uit te voeren. We houden je uiteraard op de hoogte van de uitkomsten van de experimenten en het effectonderzoek.

Maatwerkbudget

Naast deze pilot experimenteert de gemeente met een vrij te besteden maatwerkbudget voor de wijkteams. Daarmee kunnen zij 'doen wat nodig is'. Dit is onderdeel van het herijkte armoedebeleid, waarvan de kern is: 'Geef mensen een hengel in plaats van een vis'. In het armoedebeleid blijven preventie en het bevorderen van participatie belangrijk. We willen onder andere vernieuwen in de wijze waarop mensen worden geholpen en de wijze waarop de financiële middelen worden ingezet. Maatwerk, doorbreken van overerving van armoede, meer aansluiten bij life-events, evidence-based werken, en ondersteuning eenvoudiger maken en beter regelen zijn daarbij belangrijke aspecten.