ALMERE - In Almere moet meer ruimte gemaakt worden voor begraafplaatsen. Dat is nodig vanwege de groei van de stad en het ouder worden van de Almeerse bevolking. Naast uitbereiding van bestaande begraafplaatsen, onderzoekt de gemeente Almere ook of er een natuurbegraafplaats in de stad kan komen.

Het idee achter natuurbegraven is om na overlijden het lichaam aan de natuur terug te geven op een zo natuurlijk mogelijke manier. Normaal gesproken wordt onder een natuurbegraafplaats verstaan: begraven in bestaand natuurgebied, op zo'n manier dat de graven opgaan in het natuurlijk landschap. In Almere is dit niet mogelijk. Dat komt door de hoge grondwaterstand. Om te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven afstand tussen een graf en het grondwater, moet de grond opgehoogd worden voordat hierin kan worden begraven. Daarom onderzoekt de gemeente nu of het wel mogelijk is een begraafplaats te realiseren met zoveel mogelijk natuurlijke kenmerken.

Uitbereiding

Begraafplaats Almere Stad aan de Kruidenweg heeft een algemeen, een Joods en een Islamitisch gedeelte. Omdat dit laatste deel (Raza Ul Mawa) bijna vol is, wordt dit deel uitgebreid op het bestaande terrein. De bestaande bomen zijn hierbij het uitgangspunt. Dit is goed te zien in het ontwerp waar de graven rondom de bomen komen te liggen. Het Islamitisch Kerkgenootschap Almere (IKA) wil op hun eigen grond in Oosterwold een begraafplaats realiseren, naast de Moskee die daar wordt gebouwd. Om deze locatie aan te wijzen als begraafplaats, is een raadsbesluit nodig. Een derde aanvraag voor een islamitische begraafplaats komt van Ettihad, een partij die de Almeerse Ataouba moskee vertegenwoordigt. Ook deze partij maakt aanspraak op een eigen deel van de begraafcapaciteit in de stad. Hiervoor is geen ruimte meer op een van de bestaande begraafplaatsen. Deze partij zal daarom een deel van de nieuw te realiseren begraafplaats krijgen. Om de zoektocht naar de locatie hiervoor zo transparant mogelijk te maken, heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld hiervoor eerst een aantal criteria op te stellen.

Wet op de lijkbezorging

De Wet op de lijkbezorging schrijft voor dat kerkgenootschappen aanspraak kunnen maken op een redelijk deel van de beschikbare begraafcapaciteit. De gemeente moet hiervoor onder redelijke voorwaarden grond aanbieden.