ALMERE - ‘Personen met verward gedrag’ zijn landelijk regelmatig in het nieuws. De toegenomen zorgen rondom dit vraagstuk hebben geleid tot het instellen van een landelijk Schakelteam onder leiding van Onno Hoes.

Om te zorgen voor betere aansluiting van de hulpverlening bij crisis, bij vervoer van patiënten en bij de opvang in tijdelijke voorzieningen en thuis is een samenwerkingsconvenant getekend met vele partijen. Naast alle gemeenten in Flevoland tekenden, de GGD, ambulancezorg, GGZ Centraal, Stichting Cliënten Perspectief GGZ, Amethist Verslavingszorg, De Blijf Groep, Kwintes, Het Leger des Heils, Stichting Iriszorg, De Oostvaarderskliniek, Stichting Mee IJsselsoevers en de Politie Midden Nederland het convenant en zijn concrete afspraken gemaakt om de zorg te verbeteren.

Deze ondertekening markeerde het tweede officiële bezoek van het Schakelteam. Voorzitter Onno Hoes: “Goede samenwerking tussen zorg- en veiligheidsinstellingen is van wezenlijk belang om mensen met verward gedrag adequaat te kunnen helpen. De urgentie om deze kwetsbare groep mensen te helpen, is groot. Ik ben dan ook verheugd dat deze regio goede stappen zet”. Na het eerste bezoek van het Schakelteam in juni vorig jaar is al sterk ingezet op de crisisketen in regio Flevoland. Zo ondersteunt de regio personen met verward gedrag en is er aandacht voor crisis maar ook voor goede hulpverlening en ondersteuning. Wethouder Froukje De Jonge van centrumgemeente Almere is blij met het accent op crisis en ook dat 'het willen hebben van werk' en rekening houden met 'het bestaan van schulden' zijn meegenomen: 'verward gedrag kan vele oorzaken hebben en vaak gaat het om een combinatie. Het goed regelen van opvang in crisis en thuis is ingewikkeld omdat zoveel partijen een rol spelen. Met hulp van het Schakelteam kunnen wij concrete acties deels in uitvoering en deels opgenomen in uitvoeringsplan presenteren.'

Acties en maatregelen

Er komt een pilot voor vervoer van verwarde personen met een ambulancewagen van de GGZ. Het doel daarbij is om te voorkomen dat kwetsbare inwoners onnodig door de politie worden vervoerd wat op personen met verward verdrag veel indruk kan maken. Voor in het geval van een crisis geldt dat het regionale meldpunt van de GGD breder beschikbaar is en zorgt voor snelle casusregie (coördinatie van de hulpverlening). Ook zijn er drie extra noodbedden beschikbaar gesteld in Almere, Lelystad en Dronten ieder één. Dit jaar starten ook gerichte aanvullende leertrajecten voor hulpverleners, ambulancebroeders en politie die erop gericht zijn verward gedrag eerder te herkennen en om zo snel mogelijk een passend hulpverleningstraject te starten. Voor mensen die het overkomt begint er een ‘peersupport’ groep, waarin ervaringsdeskundigen ervaringen delen en elkaar stimuleren om de draad van hun leven weer op te pakken. En er komt een persoonlijke crisiskaart. Dat is een document waarop staat hoe een crisis er bij een betreffende persoon, waarbij die mogelijkheid bekend is, er uitziet en hoe dan hulpverleners het beste kunnen helpen.

Regionaal Kompas

De maatregelen hebben als doel om te zorgen dat personen met verward gedrag op een goede wijze worden ondersteund. Het beleid voor deze personen staat niet op zichzelf, de regio heeft haar ambitie ten aanzien van hulpverlening aan kwetsbare mensen verwoord en geconcretiseerd in het beleidsplan Regionaal Kompas 2018-2020. Dit plan voorziet in de ondersteuning van mensen die niet voor zichzelf kunnen zorg of een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving.

Het Schakelteam

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag werkt in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie & Veiligheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het Schakelteam zet zich in voor een betere ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en ondersteunt gemeenten en regio’s bij het realiseren van een goed werkende aanpak voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag per 1 oktober 2018.