De opvang van zwerfdieren is een wettelijke taak van de gemeente. Deze taak wordt uitgevoerd door Dierenasiel Almere. Om deze opvang in Almere te kunnen voortzetten, is een garantstelling nodig. De gemeenteraad moet hier nog over besluiten.

Dierenasiel Almere is een vereniging met 3.500 contributie betalende leden. De vereniging beschikt over een goedlopend dierenpension, dat voldoet in een behoefte van veel bewoners en de opvang van dieren financieel mede mogelijk maakt. Om de opvang van zwerfdieren door Dierenasiel Almere te kunnen voortzetten, is een garantstelling nodig van 300.000 euro voor de duur van 30 jaar.

Begin 2017 verschenen berichten in de media over Dierenasiel Almere en Dierenasiel Crailo. Beide verenigingen vielen destijds onder hetzelfde bestuur en werden gerund door dezelfde directie. Doordat er een nauwe organisatorische en financiële verwevenheid was tussen beide dierenasiels, hieraan gelieerde stichtingen en een aantal BV’s waarvan de directie aandeelhouder was, zijn financiële problemen ontstaan. Belangrijk onderdeel daarvan is een schuld van Dierenasiel Almere aan Dierenasiel Crailo van 700.000 euro.

Inmiddels zijn beide dierenasiels geheel ontvlochten. De relaties met verwante organisaties zijn verbroken en zijn er nieuwe besturen zijn aangesteld. Daarnaast is afgesproken dat Dierenasiel Almere voortaan regelmatig financieel rapporteert aan de gemeente Almere. Met het bestuur van de Vereniging Dierenasiel Almere en het bestuur van Dierenasiel Crailo is vervolgens gezocht naar een oplossing van de bestaande schuld. Afgesproken is dat Dierenasiel Almere een beheerderswoning en opslagruimte koopt van Dierenasiel Crailo. De panden staan naast Dierenasiel Almere, en worden door hen gebruikt. Dierenasiel Crailo is in ruil daarvoor bereid om de schuld van Dierenasiel Almere kwijt te schelden. Om een lening te kunnen afsluiten om de panden ter waarde van 300.000 te kunnen kopen, heeft Dierenasiel Almere een garantstelling van de gemeente nodig.

Onderzoek

Begin 2017 heeft de gemeente Almere een accountantbureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar

de (financiële) relatie tussen de dierenasielen Almere en Crailo, en naar (de ondernemingen van) de toenmalig directeur en de rol daarin van het bestuur van de dierenasielen. Tevens is er een analyse gemaakt van de organisatorische structuur van dierenasielen Almere en Crailo en hun verwante verenigingen en stichtingen, en de rol die de accountant / kascommissie volgens de statuten hebben.

De onderzoekers hebben niet kunnen vaststellen of er al dan niet sprake is geweest van onrechtmatig handelen door de directeur, het bestuur of andere functionarissen. Wel is duidelijk dat bestuursleden bij het nemen van beslissingen onvoldoende toezicht hielden op de directie. Hetzelfde geldt voor het toezicht op het bestuur door de leden. Het onderzoek liep vertraging op, doordat de voormalige directeur en voormalige accountant onvoldoende medewerking verleenden. Over het handelen van de betreffende accountant heeft de gemeente Almere een klacht ingediend bij de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants.