ALMERE - De gemeente, huurdersorganisatie 3HO en de woningcorporaties Ymere, De Alliantie en GoedeStede hebben de nieuwe prestatieafspraken voor 2019 ondertekend. Evenals voorgaande jaren ligt de focus op meer woningen voor de grote groep woningzoekenden die aangewezen is op een betaalbare huurwoning.

Sinds 2015 zit de nieuwbouwproductie in de lift. Maar de vraag naar betaalbare sociale huurwoningen is nog steeds enorm groot. Partijen zoeken naar meer locaties om 2.000 tot 2.500 sociale huurwoningen te kunnen bouwen. De woningen die vrij komen bieden de corporaties weer zo veel mogelijk aan voor een betaalbare huurprijs.

Ook op andere terreinen zijn prestatieafspraken gemaakt. Gezien de schaarse woonruimte is er goede regie nodig op de huisvesting van mensen uit de zorg en initiatieven waar kwetsbare mensen zorg en begeleiding krijgen. Ook zetten partijen zich in om wijken waar de leefbaarheid onder druk staat weer vitaal te maken.

De doelstelling om de woningvoorraad op gemiddeld energielabel B te hebben, is in Almere al gehaald. Gezamenlijk worden de mogelijkheden verkend om vervolgstappen te zetten op het duurzaamheidsdossier. Zo is er aandacht voor energiebesparing en energieopwekking.

Van woonvisie naar nieuwe afspraken
De prestatieafspraken voor 2019 zijn een voortzetting van de afspraken uit de periode 2017-2018. Op enkele punten zijn de afspraken wel aangescherpt. Partijen willen echter meerjarige prestatieafspraken maken, maar wachten daarvoor de nieuwe gemeentelijke woonvisie af. De ambities van de gemeente op de lange termijn vormen dan de basis om nieuwe afspraken te kunnen maken voor 2020 en verder.

De prestatieafspraken werden woensdag 3 april 2019 tijdens een bestuurlijk overleg tussen alle partijen ondertekend.