ALMERE - Het college heeft overeenstemming bereikt met de politie om tot de aankoop van het voormalig politiebureau, de Bivak in Almere Haven, over te gaan. De overeenstemming is met het voorbehoud van kredietverstrekking door de gemeenteraad.

Het politiebureau in Almere Haven is leeg komen te staan. De politie heeft het de gemeente onderhands te koop aangeboden, vooruitlopend op een voorgenomen openbare veiling. De veiling van het pand stond gepland voor begin september. Na onderzoek en taxatie heeft het college ingestemd met de strategische aankoop van dit pand in relatie tot de stadsvernieuwingsopgave in Almere Haven (centrum).

De locatie heeft strategische waarde in Almere Haven omdat het centraal is gelegen tussen gebieden in het centrum waar stadsvernieuwingsingrepen kunnen worden verwacht. Het voornemen bij de stedelijke vernieuwing is de wijk toekomstbestendig te maken. Deze locatie kan daarin een rol vervullen. Het huidige bestemmingsplan biedt ruimte voor diverse functies. Het is echter nog niet duidelijk hoe de stadsvernieuwing zal worden uitgevoerd, want een visie is nog niet opgesteld. Zolang de Stadsvernieuwingsvisie Almere Haven nog niet gereed is voor dit gebied, zal het pand, nadat het aan de gemeente Almere is geleverd, tijdelijk worden verhuurd.