ALMERE - Almere zet sterk in op het verbeteren van mogelijkheden voor inwoners met een wonen met zorg vraag. Het aanbod van huisvesting met passende ondersteuning wordt vergroot, zodat de uitstroom van mensen uit 24-uurs instellingen kan verbeteren. Draagvlak in de samenleving is daarbij van groot belang. Er is hard gewerkt aan een aantal belangrijke resultaten en instrumenten. Onder andere de Woonzorgprogrammering, het Afwegingskader woon-zorg initiatieven en afspraken met de wooncorporaties en zorginstellingen over het verbeteren en vergroten van de uitstroom, van gemiddeld 100 mensen in de afgelopen jaren naar 250 mensen volgend jaar, veranderen de manier waarop de gemeente de stad opbouwt.

Woningen voor mensen met een zorg of begeleidingsvraag (al dan niet geclusterd bij elkaar) worden niet langer, vaak met veel moeite, later toegevoegd aan een wijk maar gelijk gepland. Wethouder Froukje de Jonge: "deze resultaten tonen de kracht van samenwerking. Met elkaar krijg je zaken in beweging en in dit geval zelfs een doorbraak. Wij realiseren voor veel meer mensen een passende woning met passende zorg. Dat doen wij op een manier die de spreiding over de stad evenwichtiger en eerlijker maakt." Door het toevoegen van extra woningen gaat dit bovendien niet ten nadelen van reguliere woningzoekenden.

Evenwichtige verdeling over de hele stad
De afspraken realiseren een betere spreiding over de stad en de introductie van de woonzorgprogrammering helpt daarbij. Het is de bedoeling dat het voor woonzorg initiatieven vanaf volgend jaar makkelijker wordt om hun initiatief te realiseren in de stad. Zo is in beeld waar plek is én waar behoefte is aan welk type van woningen. Daarnaast komt er een stadsloods die initiatiefnemers kan helpen bij de zoektocht naar een geschikte locatie. Bijvoorbeeld voor een groep vitale ouderen die graag bij elkaar willen wonen om later ook zorg voor elkaar te kunnen dragen.

Afspraken over uitstroom
Woningbouwcorporaties en zorg- en welzijnspartijen zijn het eens over het aantal van 250 mensen dat volgend jaar direct bemiddeld gaat worden uit een zorginstelling naar een eigen woning. Dit wordt ook wel een quotum genoemd. De Jonge: "veel zorgplekken in instellingen worden nu bezet door mensen die klaar zijn met hun behandeling maar een huis nodig hebben. Met deze afspraken zorgen wij daarvoor en creëren wij plek voor mensen die die zorg wel nodig hebben." Wel is er op korte termijn een aanpassing van de Huisvestingsverordening noodzakelijk om het quotum in te voeren en die stelt het college daarom ook voor aan de gemeenteraad. Het helpt dat er daarnaast ook al veel afspraken zijn gemaakt over de benodigde zorg en begeleiding als iemand is uitgestroomd met 'Thuis in de Wijk'.

Extra Woningen
Er is een tekort aan kleine betaalbare woningen waar ook zorg geleverd kan worden. Daarom komen er meer. De gemeente heeft de ambitie om 100 (dreigend) dakloze jongeren een woonplek te geven. Er zijn inmiddels 16 sociale huurwoningen toegekend inclusief passende ondersteuning. Er zullen nog een aantal extra woningen gebouwd worden waardoor de woningbouwcorporaties en zorgorganisaties voldoende mogelijkheden zien om deze doelstelling in de komende tijd te halen.

Partnerschap
Deze resultaten konden alleen bereikt worden door intensieve samenwerking, met name het afgelopen jaar, tussen de woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente. Met deze basis kan er in de komende jaren nog veel meer bereikt worden voor inwoners met een woon-zorg vraag in Almere.