ALMERE - Hieronder vindt u de besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen.

Vaststelling definitieve programmarekening 2017
Het college heeft de programmarekening 2017 definitief vastgesteld en ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Met dit document wordt er verantwoording afgelegd over de uitgaven en behaalde doelstellingen van het afgelopen jaar.
De jaarrekening sluit voor de algemene dienst met een positief resultaat van € 11,4 miljoen en voor het grondbedrijf met een positief resultaat van € 32,7 miljoen. Hiervan wordt € 9,0 miljoen gereserveerd om de werkzaamheden af te kunnen ronden die in 2017 nog niet volledig zijn uitgevoerd. Dit zijn onder andere werkzaamheden in het kader van groot onderhoud (€ 2,6 miljoen), kosten voor beschermd wonen (€ 2,4 miljoen), bevordering van uitstroom uit de bijstand (€ 1,2 miljoen) en diverse overige uitgaven (circa € 2,8 miljoen). De voorstellen tot resultaatbestemming treft u aan in hoofdstuk 1.4 van de programmarekening. De rest van het jaarresultaat van € 2,4 miljoen wordt gestort in de saldireserve. In de programmarekening is ook de actualisatie van de grondexploitatie opgenomen. Het economisch herstel is goed zichtbaar. Er worden meer woningen verkocht en de grondexploitaties geven een positief beeld te zien. Hierdoor kan € 32,7 miljoen worden afgedragen aan de algemene reserves van de gemeente.

Bestuurlijke lus Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade
De gemeenteraad heeft op 20 juli 2017 het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater - Floriade vastgesteld. Zeilschool Haddock B.V. heeft tegen dit besluit een beroep ingesteld.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 9 mei 2018 een tussenuitspraak gedaan over één van de beroepsgronden. De Afdeling heeft de gemeenteraad opgedragen om binnen 20 weken (uiterlijk 26 september 2018) te motiveren dat de jachthavenactiviteiten kunnen worden voortgezet binnen de toegekende planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan. De overige beroepsgronden zijn ongegrond verklaard.
Het huidige bestemmingsplan staat de botenopslag binnen de bestemming ‘Floriade Jachthaven’ toe. Met aanpassing van steigers en ligplaatsen is dat mogelijk.
Indien Haddock tot uitbreiding of optimalisatie van de jachthaven wenst over te gaan is er een alternatief mogelijk. Dit is in het huidige bestemmingsplan niet gefaciliteerd. Er vond inmiddels landaanwinning plaats aan de zuidzijde van de grond van Haddock. Een deel van dat terrein kan worden benut om in aansluiting op het terrein van Haddock een al dan niet gestapelde of mobiele botenopslag te realiseren. Hiermee kan voor zover gewenst door Haddock extra flexibiliteit bij de (her)inrichting van de jachthaven worden verkregen. Om deze optie privaatrechtelijk te kunnen regelen is aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Woningabonnement Almere als onderdeel van het Energiefonds
Almere gaat van het aardgas af. Het college stelt de gemeenteraad voor geld uit het energiefonds revolverend in te zetten om het WoningAbonnement in Almere vorm te geven. 175 bewoners kunnen gebruik maken van dit Woonabonnement, een financieringsconstructie waarbij de bewoners de maatregelen via hun bestaande energierekening kunnen financieren waardoor de omschakeling van aardgas naar een andere bron haalbaar en betaalbaar wordt. Ook worden de bewoners ontzorgd in de keuze van een betrouwbare marktpartij. De organisatie Woningabonnement bespreekt, adviseert en regelt de aanpassingen in de woning. Dit wordt ingezet in Almere Haven omdat dat de beoogde locatie is voor een proef met het aardgasvrij maken van een wijk. De proef is als subsidie-aanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningszaken (BZK). Meedoen gebeurt op basis van vrijwilligheid.

7de Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Almere 2011
Het college stelt de raad voor de 7de Wijzigingsverordening APV 2011 vast te stellen. Met de 7de wijzigingsverordening van de APV 2011 wordt beoogd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit, zonder daarbij de noodzaak van regelgeving en het waar mogelijk dereguleren uit het oog te verliezen. Het voorstel bevat een aantal wijzigingen vanwege ontwikkelingen in de rechtspraak of wetswijzigingen. Daarnaast is sprake van enkele wijzigingen in verband met de praktische uitvoerbaarheid, of betreft het een verruiming van mogelijkheden. De verruiming betreft in dit geval de mogelijkheid voor straatmuzikanten of -artiesten om, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, op te treden zonder dat hiervoor een vergunning vereist is.

Aangekondigde raadsbrieven

  • Uitkomst planvorming kavel 5 en 9 Centrum Almere Buiten
  • MRA Ontwikkelplan Circulaire Economie en Intentieverklaring Circulaire Inkoop
  • BZK-aanvraag gemeente Almere aardgasvrije wijk De Marken in Almere Haven
  • Evaluatie gladheidbestrijding winterseizoen 2017-2018
  • Vervanging prullenbakken in het stadscentrum inclusief het afvaltransportsysteem (OAT)

Aangekondigde beantwoording schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van VVD over politieke liquidatie in Almere
  • Beantwoording schriftelijke vragen van CDA over experiment regelarme bijstand mislukt
  • Beantwoording schriftelijke vragen AP/OPA over behandeling vrijwilligers bij de vuilstortperrons

Verslag buitenlandse dienstreis burgemeester Weerwind
Op verzoek van VNG International bracht burgemeester Weerwind een bezoek aan Libanon om zich op de hoogte te stellen van de resultaten van het Local Government Resilience Programma. Het programma levert een bijdrage aan de dienstverlening van Libanese gemeenten in het licht van de Syrische vluchtelingencrisis. De bijdrage wordt geleverd door gemeentelijke kennis en expertise beschikbaar te stellen t.b.v. vraagstukken als afvalmanagement, lokale economie en waterzuivering. Het programma wordt uitgevoerd door VNG International en de gemeenten Den Haag en Almere. Het zwaartepunt ligt in de Bekaa Vallei, waar nagenoeg alle gemeenten sinds de start van het conflict in Syrië geconfronteerd worden met een instroom van vluchtelingen.
Tijdens de reis is een bezoek gebracht aan Ghazzé, waar de inzet van onder meer Almeerse gemeentelijke kennis en expertise een bijdrage heeft geleverd aan de weerbaarheid van de lokale Libanese en Syrische gemeenschappen: een grote afvalberg is opgeruimd en een nieuwe hygiënische afvalverwerkingsplaats is gerealiseerd. Er is een bezoek gebracht aan het vluchtelingenkamp dat bij aanvang van het programma grensde aan de inmiddels opgeruimde afvalberg. Een tweede bezoek ging naar de gemeente Aitanit, een van de twee gemeenten waar in samenwerking met de lokale gemeenschap een afvalscheidingssysteem is ontwikkeld. In een derde bezoek ontmoeten we collega’s van GEO-informatie die bij de gemeente Qaraoun een workshop verzorgden over het in kaart brengen van data, specifiek gericht op het vraagstuk van de zwaar vervuilde Lethani rivier. Tot slot was er een bijeenkomst met gemeenten gelegen om het Qaraoun meer en de Lethani-rivier. Almeerse collega’s presenteerden een selectie van Nederlandse inzichten over watervraagstukken. Het belang van een gezamenlijke aanpak is benadrukt.