ALMERE - Hieronder vindt u de besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Nieuw prostitutiebeleid Almere
Eind vorig jaar stemden het college en de burgemeester in met de concept beleidsnota prostitutie en seksbranche Almere en werd er besloten inspraak te verlenen op het beleid. De inspraak is inmiddels verleend en resulteerde in één ingediende zienswijze, te weten enkele aanvullingen vanuit GGD Flevoland die zijn bijgevoegd. Deze is verwerkt in een eindverslag en er zijn enkele wijzigingen gemaakt in de concept beleidsnota. Deze wijzigingen hebben beperkte impact.
In het prostitutiebeleid is beschreven hoe de gemeente haar prostitutiebeleid actualiseert en inspeelt op veranderingen in wetgeving en markt. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer en in het regeerakkoord staat een aantal wensen van het nieuwe kabinet. Al een aantal jaren is er een sterk dalende trend in traditionele vormen van prostitutiebedrijven, zoals seksclubs en privéhuizen. Flexibele vormen, waarin meer zelfstandig werkende prostituees hun klanten werven via internet en sociale media, nemen daarentegen toe.
Met de nieuwe beleidsnota streeft de gemeente Almere naar een seksbranche die veilig is voor zowel prostituees als hun klanten. Dit doel moet bereikt worden door in te zetten op de volgende vier speerpunten: regulering van de vergunde branche, aanpak van misstanden, versterken van de positie van de prostituee en toezicht en handhaving.

Voortgangsrapportage Floriade 2018-1
Het college stelt de Voortgangsrapportage Floriade 2018-1 vast en informeert de raad door middel van een agendaverzoek.
Symbool voor het steeds meer zichtbaar worden van de Floriade zijn de fleurige tulpenperken die dit voorjaar bloeiden in alle Almeerse wijken en die werden gefinancierd uit de aanjaaggelden Almere in Bloei. De Floriade komt eraan, zowel in de stad als op het Floriadeterrein zelf. De planvorming en werkzaamheden gaan in volle vaart door.
Er zijn het afgelopen jaar belangrijke resultaten gehaald. Grote betrokkenheid van de tuinbouwsector blijkt uit de schenking van 720 bomen voor het arboretum. De aanbestedingsprocedure voor het aantrekken van een samenwerkingspartner in de gebiedsontwikkeling van het Floriadeterrein en de Floriade Stadswijk heeft geleid tot het in mei 2018 voorgenomen gunningsbesluit aan Amvest Vastgoed BV. Met Amvest wordt het definitieve Ontwikkelingsplan uitgewerkt. Ook zijn vijf partijen geselecteerd die een ontwerp maken voor de Weerwaterbrug. Almeerders kiezen in september uit twee ontwerpen de te realiseren brug. De eerste grondverkopen op het Floriadeterrein zijn een feit: Aeres Hogeschool heeft twee kavels gekocht voor realisatie van de Flevocampus en provincie Flevoland voor de realisatie van het Innovatiepaviljoen. De eerste concrete gesprekken met wereldsteden over het realiseren en exploiteren van een Green Embassy worden gevoerd. Het Floriade Werkbedrijf is op 1 januari 2018 officieel van start gegaan. Er zijn al 26 mensen met een uitkering geplaatst en daarnaast zijn 135 vrijwilligers en 30 stagiaires aan de slag. De eerste doorplaatsing van tijdelijk naar regulier werk is een feit.

Manifest Koplopergemeenten VNG invulling VN-Verdrag mensen met een handicap
De gemeente Almere is één van de Koplopergemeenten Inclusie van de VNG. Op 14 juni 2018 zal wethouder Soetekouw samen met de minister van VWS én de deelnemende gemeenten een manifest “Iedereen doet mee!” ondertekenen, waarin 25 Nederlandse gemeenten gaan samenwerken om het VN-Verdrag mensen met een handicap in hun gemeente verder in te vullen. Daarmee zetten we het belang van Inclusie, zoals ook nadrukkelijk genoemd in het coalitieakkoord, extra kracht bij.