ALMERE - 12 september 2019 Hieronder vindt u de besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.


Benoeming nieuw lid Adviesraad Sociaal Domein
Het college heeft ingestemd met de benoeming van een nieuw lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Per 1 september 2019 start het nieuwe lid haar werkzaamheden. Het nieuwe lid wordt officieel geïnstalleerd op 14 oktober a.s. door wethouder J.A. Soetekouw.

Besluit nieuwe inrichting weekmarkten in Almere Stad
Vanwege een belangrijke ruimtelijke ontwikkeling op de Stadhuispromenade (aanleg park) en gelet op gesprekken die met de marktcommissie zijn gevoerd over verbetering van de markt, is besloten om de markt opnieuw in te richten. Om een compactere markt te realiseren komt een deel van de Stadhuispromenade te vervallen. Als gevolg daarvan wordt de markt op het Stadhuisplein opnieuw ingericht, volgens vastgestelde indelingstekening. Vanwege speciale voorzieningen zoals de aanleg van vetvangputten worden voor de standplaatsen voor de verkoop van vis aparte plaatsen op de tekening aangewezen. Vanwege de naastgelegen gebouwen is een aantal plaatsen aangewezen waar bakken en braden niet is toegestaan.

Vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2019-2020 (motie RG-302/2018)
Op 13 december 2018 heeft de raad de motie Vuurwerkvrije zones aangenomen. Het college heeft een afwegingskader opgesteld en geïnventariseerd wat kwetsbare locaties voor vuurwerk zijn in verband met het instellen van verplichte vuurwerkvrije zones. Bij het inventariseren is overlegd met de organisaties waar bewoners of dieren wonen of verblijven die minder zelfredzaam zijn en niet de keuze hebben om de vuurwerkoverlast die zij ervaren te ontlopen. Daarbij is ook de behoefte aan een verplichte vuurwerkvrije zone in kaart gebracht. Er komt steeds meer draagvlak in Nederland voor vuurwerk beperkende maatregelen. Vuurwerkvrije zones passen daarom in de tijdsgeest. Bovendien kunnen specifieke zones ervoor zorgen dat de overlast in kwetsbare gebieden afneemt, terwijl vuurwerkliefhebbers nog steeds genoeg ruimte hebben om vuurwerk af te steken in hun omgeving. Het aanwijzen van een vuurwerkvrije zone is een bevoegdheid van het college op grond van artikel 265 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Almere. Voordat het college een besluit neemt over het wel of niet instellen van vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2019-2020 wordt de raad geconsulteerd.

Haalbaarheid themapark Eden Holland
Uit het haalbaarheidsonderzoek dat is gedaan naar de mogelijke vestiging in Almere van het op natuur en duurzaamheid gerichte themapark Eden Holland, blijkt dat er nog in onvoldoende mate wordt voldaan aan de criteria die een positief besluit ten behoeve van de realisatie van het themapark rechtvaardigen. Het college adviseert de raad daarom geen verdere medewerking te verlenen aan de mogelijke ontwikkeling van het project themapark Eden. Reden is dat het college niet verwacht dat Eden tot een haalbaar plan kan komen binnen de daarvoor overeengekomen termijnen. Gevolg van dit raadsbesluit is dat het voor de eventuele realisatie van het themapark gereserveerde geld uit het Fonds Verstedelijking Almere weer beschikbaar komt voor het fonds. Eden Holland verwacht binnen enkele maanden alsnog aan de voorwaarden te kunnen voldoen. Mocht de stichting met een aangepast plan komen, dan zal opnieuw moeten worden beoordeeld of het plan in aanmerking komt voor eventuele financiering vanuit het fonds.

Instellen Reserve ruimtelijke ontwikkeling
Almere is een stad in ontwikkeling. De vernieuwing vindt steeds vaker plaats door particuliere grond- en/of vastgoedeigenaren maar ook door de gemeente via het vaststellen van beleidskaders hiervoor en soms door het aankopen van strategische gronden/vastgoed. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de interne kaders vast te stellen om de particuliere ruimtelijke initiatieven goed in de organisatie te borgen en om de kaders voor de strategische aankopen door de gemeente aan te passen. Daardoor sluiten deze kaders beter aan op de ruimtelijke ontwikkelingsbehoefte van Almere. Ook maken deze kaders een efficiëntere werkwijze in de organisatie mogelijk. Tegelijkertijd wordt het voor de particuliere initiatiefnemers aan de voorkant van het proces duidelijk welke spelregels de gemeente hanteert. Tot slot wordt geregeld dat de jaarlijkse uitgaven, inkomsten en investeringen op een juiste wijze worden opgenomen in de begroting en jaarrekening.

Aangekondigde raadsbrieven
Stand van zaken beschut werk
Datalek als gevolg van foutieve adressering mailing
Definitieve onttrekking Fonds Windesheim 2018
Actualisatie Portefeuilleverdeling en lijst van nevenfuncties
Rapport Toekomst jachthavens Almere
MeerjarenPerspectief Vastgoed Almere 2020-2023

Aangekondigde beantwoording schriftelijke vragen
SP over Rubbergranulaat-kunstgraskorrels

Buitenlandse dienstreizen
Verslag buitenlandse dienst burgemeester Weerwind naar Aalborg, Denemarken.