ALMERE - Het college van Almere stelt aan de raad voor om de onderzoeken en gesprekken over het nieuwe kunstmuseum te staken en niet over te gaan tot realisatie hiervan binnen de huidige collegeperiode. Aanleiding zijn de snel veranderende economische omstandigheden en de recente vierde financiële kwartaalrapportage. Hierin is een oplopend structureel tekort zichtbaar. Het college adviseert wel nadrukkelijk om door te gaan met kunstpaviljoen M. en de daarbij behorende programmering en activiteiten in zowel de stad als de provincie. Deze hebben hun meerwaarde reeds bewezen. Het college erkent dat de ambitie op dit moment te groot is. Het besluit hierover ligt uiteraard bij de raad.


Anticiperen op veranderende omstandigheden

De vierde kwartaalrapportage van 2022 schetst een sober financieel beeld waarbij er minder ruimte is voor langdurige ondersteuning van de exploitatie van nieuwe, grootschalige initiatieven zoals een kunstmuseum. Ook al is hiervoor een exploitatieverdeling beoogd tussen de drie overheden. Daarnaast is er sprake van een hoge inflatie - die drukt op de bestaanszekerheid van veel Almeerders - en wordt de stad geconfronteerd met een aantal toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

Deze ontwikkelingen tezamen hebben bij het college tot het inzicht geleid dat het momenteel niet opportuun is om activiteiten in gang te zetten die leiden tot de bouw van een nieuw kunstmuseum.

Graag wil het college benadrukken dat het zeer tevreden is met de uitwerking van de opdracht door de kwartiermaker zoals deze in opdracht van het vorige college is vervuld.

Vasthouden aan ambities huidige Cultuurplan

Tegelijkertijd onderschrijft het college in het Coalitieakkoord de ambities van het Cultuurplan 2019-2024. Het college ziet en erkent de toegevoegde waarde van kunstpaviljoen M. op zowel cultureel, educatief als verbindend gebied. De tentoonstellingen in kunstpaviljoen M. en de bijbehorende activiteiten in de stad en de provincie geven uitvoering aan de ambities 'Cultuur is voor de Almeerders dichtbij', 'Cultuur krijgt ruimte om te groeien' en 'Cultuur geeft vorm aan de identiteit van Almere'.

Kunstpaviljoen M. voorziet op dit moment voor een deel in de culturele behoeftes van onze stad. Eind 2022 hadden hun activiteiten 5.000 scholieren in het primair- en voortgezet onderwijs bereikt. Daarnaast hebben 70.000 mensen kunstpaviljoen M. bezocht en namen 30.000 bezoekers deel aan de activiteiten van M. buiten het kunstpaviljoen. Het college adviseert dan ook om kunstpaviljoen M. en de bijbehorende programmering in Almere en de provincie, voort te zetten tot en met 2025, het einde van de tweede tranche van het Fonds Verstedelijking Almere.

Proces

Nadat de raad heeft ingestemd met het voorgestelde besluit van het college, wordt dit besluit besproken met de provincie en het rijk. Dit omdat het een project betreft dat valt onder het Fonds Verstedelijking Almere. Het verantwoordelijk ambtelijk team gaat vervolgens in nauw overleg met partners en financiers, aan de slag met de uitwerking van de voorgestelde voortzetting van kunstpaviljoen M. en de bijbehorende programmering.