ALMERE - Het college van Almere legt een totaalpakket van €21,8 miljoen euro aan financiële maatregelen voor aan de gemeenteraad. Almere staat, net als andere gemeenten in Nederland, voor een grote financiële opgave. Door de teruglopende inkomsten van het Rijk uit het gemeentefonds, het zogeheten ravijn, dreigt er na 2025 een structureel begrotingstekort.

Voor Almere is dat structurele tekort op dit moment €15,- miljoen euro. Met dit voorstel wordt de begroting structureel in evenwicht gebracht, dat wil zeggen dat de jaarlijkse vaste uitgaven niet hoger zijn dan de jaarlijkse vaste inkomsten. In november neemt de gemeenteraad bij het vaststellen van de begroting een definitief besluit over het financieel pakket van bezuinigingen en inkomstenverhogende maatregelen.

Wethouder Financiën Kees Ahles: "In 2026 worden alle gemeenten gekort en we zien nog niet dat het kabinet dit gaat repareren. Daarom nemen we nu onze verantwoordelijkheid en zorgen we dat de begroting op orde komt. Want het is belangrijk voor de stad dat we onze financiën gezond houden.

We beseffen als college heel goed dat bezuinigen pijn doet. Voor de inventarisatie van financiële maatregelen zijn we niet over één nacht ijs gegaan, we hebben zorgvuldig gekeken naar de maatschappelijke effecten. We hebben met een combinatie van bezuinigingen en lastenverzwaringen gekozen voor het minst pijnlijke scenario voor de stad. We ontzien hiermee de meest kwetsbare groepen en houden onze sociale infrastructuur in stand."

Bezuinigen en inkomsten verhogen

Het voorstel omvat een structurele bezuiniging van € 12,1 miljoen die gerealiseerd moet zijn in 2028. Verder wil het college de tarieven kostendekkend maken en de inkomsten verhogen, zoals in het coalitieakkoord is afgesproken. Deze inkomstenverhogingen leveren structureel € 9,7 miljoen op. In totaal leveren de maatregelen dus structureel € 21,8 miljoen op.

Keuzepakket gemeenteraad

Het voorstel bevat voorstellen voor bezuinigingen en inkomstenverhogingen. Naast de maatregelen die het college voorstelt worden ook de alternatieve maatregelen waar niet voor is gekozen, aan de raad voorgelegd. Dit is een bewuste keuze om de raad keuzeruimte te bieden.

De gemeenteraad gaat in september in gesprek over het voorstel en neemt in november een definitief besluit bij het vaststellen van de programmabegroting voor 2025.

Lees hier het raadsvoorstel: https://almere.notubiz.nl/document/14388616/3/08b+RV+Invullen+bezuinigingen+begroting+2025

en kijk hier voor de uitgebreide notitie met alle maatregelen: https://almere.notubiz.nl/document/14388617/2/08c+BL+Invullen+bezuinigingen+begroting+2025+NOTITIE+BEZUINIGINGEN+EN+INKOMSTENVERHOGINGEN