ALMERE - Hieronder vindt u de besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Almere 2018
Het college heeft het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Almere 2018 vastgesteld. De gemeente Almere heeft een omvangrijk grondbezit. Deze gronden worden ontwikkeld voor woningbouw en de bouw van bedrijfsgebouwen en commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De gronden worden gebruikt voor de groei van de stad. De ontwikkeling van de stad wordt vastgelegd in plannen die financieel vertaald worden in grondexploitaties. Die grondexploitaties zijn de begrotingen van de projecten en worden elk jaar door de raad vastgesteld. Al die grondexploitaties worden met een toelichting aan de raad aangeboden in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Almere 2018.

Benoemen loco-gemeentesecretarissen
Op basis van artikel 106 Gemeentewet beslist het college over de vervanging van de gemeentesecretaris. Het college heeft ingestemd met een nieuwe regeling voor loco- gemeentesecretarissen, die aansluit bij de recente organisatiewijzigingen en veranderingen in de topstructuur. De regeling geldt ook voor de vervanging van de gemeentesecretaris in zijn hoedanigheid als algemeen directeur.