ALMERE - Vergeleken met vier jaar geleden zijn de onveiligheidsgevoelens onder bewoners van Almere afgenomen. De rapportcijfers die bewoners geven aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt zijn gestegen.

Verschillende vormen van overlast zijn afgenomen en dit geldt ook voor het slachtofferschap van misdrijven. De sociale cohesie in de buurt blijft stabiel. Dit is een greep uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling 2017, waar een groot deel van de Almeerders aan heeft deelgenomen.

Leefbaarheid

Almeerders geven de leefbaarheid in de buurt een gemiddeld rapportcijfer van 7,2. Ze ervaren minder verkeersoverlast en sociale overlast dan inwoners uit andere grote gemeenten. In de afgelopen vier jaar is de overlast in de buurt door rommel op straat, vernieling, bekladding en hondenpoep verminderd. Rommel op straat en hondenpoep zijn nog steeds belangrijke buurtproblemen voor inwoners. Dit is ook terug te zien in de behoefte aan meer straatmeubilair, zoals prullenbakken, en hondenuitlaatplaatsen. De sociale overlast in Almere is afgenomen door een daling van de overlast als gevolg van dronken mensen op straat en van rondhangende jongeren. De waardering voor sociale voorzieningen, zoals ontmoetingsplekken en speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren, is tussen 2013 en 2017 gegroeid. Het algemene oordeel over de buurt is in Almere in 2017 verbeterd ten opzichte van 2013. Negen op de tien inwoners van Almere vindt de eigen buurt prettig om te wonen.

Sociaal

De sociale cohesie in Almere laat een stabiel beeld zien vergeleken met 2013. Meer dan drie op de vijf Almeerders geeft aan (zeer) gehecht te zijn aan hun buurt. Aan de andere kant is de betrokkenheid bij de buurt gedaald. Er zijn minder inwoners die een oogje in het zeil houden in de buurt en die een praatje maken met de buren.

Veiligheid

De veiligheid in de buurt wordt door Almeerders gewaardeerd met het rapportcijfer 6,9. Het percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt is gedaald van 29% in 2013 naar 24% in 2017. Het oordeel over de beschikbaarheid en het functioneren van de politie is veel beter dan in 2013. Het gemiddeld aantal preventieve maatregelen om criminaliteit tegen te gaan dat door inwoners is genomen, bleef in Almere onveranderd.

Slachtofferschap

Een op de zes Almeerders is in het afgelopen jaar het slachtoffer geworden van een delict. Daarbij gaat het om traditionele vormen van criminaliteit: geweld, vermogen en vandalisme.

Bijna een op zeven inwoners van Almere werd in 2017 het slachtoffer van cybercrime (verkoopfraude, cyberpesten, identiteitsfraude en hacken). Dat is ook minder dan in 2013, maar de afname is minder sterk dan bij traditionele criminaliteit. Daarnaast signaleert de Veiligheidsmonitor in Almere – net als in de rest van Nederland – een afnemende aangifte- en meldingsbereidheid. In 2017 is maar een kwart van de traditionele criminaliteit aangegeven bij de politie. Bij cybercrime is de aangiftebereidheid nog lager.

Wijkmonitor Almere

Alle gegevens per stadsdeel, per wijk en per thema zijn te vinden op www.wijkmonitoralmere.nl. Hier kunnen bewoners hun eigen stadsdeel of wijk opzoeken en de scores op alle onderwerpen van leefbaarheid tot veiligheid, van slachtofferschap tot sociale aspecten bekijken. Er zijn kaarten te vinden per thema en wijken kunnen op alle onderwerpen met elkaar vergeleken worden. Ook worden de scores van 2017 afgezet tegen die van 2013.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door het CBS in samenwerking met onderzoeksbureau I&O Research. In 2017 is het onderzoek in Almere na vier jaar weer op wijkniveau uitgevoerd, vandaar de toevoeging Wijkpeiling achter Veiligheidsmonitor. Om voldoende respondenten per wijk te krijgen is een steekproef getrokken van bijna 26.000 mensen van 15 jaar en ouder. De respons was 30%, dit zijn 8.029 Almeerders. De resultaten van Almere worden vergeleken met 2013, de laatste keer dat het onderzoek ook op wijkniveau is uitgevoerd en met het gemiddelde van andere grote gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Op basis van het resultaten kan de gemeente bepalen of het beleid van de afgelopen jaren zijn vruchten afwerpt en kan toekomstig beleid beter afgestemd worden op de wensen en ervaringen van de bevolking.

Voortgangsrapportage

Deze week is ook de ‘Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid, tweede helft 2017’ vastgesteld. De voortgangsrapportage beschrijft welke maatregelen in de tweede helft van 2017 zijn uitgevoerd vanuit het Actieprogramma Veiligheid. Omdat dit jaar een nieuw veiligheidsplan wordt gemaakt, is dit de laatste voortgangsrapportage onder het huidige Actieprogramma. De voortgangsrapportage reflecteert daarom ook op de doelstellingen van het Actieprogramma zoals die in 2014 zijn gesteld.