ALMERE - Het college heeft ingestemd met het actieplan 'Leraren voor Almere.' Dit actieplan heeft als doel het bestrijden van het tekort aan leraren in het Almeerse onderwijs.

Dit actieplan vloeit voort uit het coalitieakkoord Liefde voor Almere waarin staat dat het college samen met de scholen in de stad een actieplan wil opstellen. Het plan bevat de volgende hoofdlijnen: - Leraren verbinden aan Almere - Het bevorderen van de instroom van leraren - Onderwijs anders organiseren en innoveren - Het versterken van het imago van leraren en onderwijs in Almere. Dit actieplan is tot stand gekomen in afstemming met partners in de stad zoals de schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs, Stichting Passend Onderwijs en Hogeschool Windesheim. Ook landelijke partners, waaronder het ministerie van OCW, hebben input gegeven. Na het zomerreces wordt gestart met de uitvoering van dit actieplan 'Leraren voor Almere'.