IJSSELMEERGEBIED - De provincies rond het IJsselmeergebied willen de ruimtelijk-economische opgaven in dit gebied, zoals de overgang naar duurzame energie, kustontwikkeling en recreatie, gezamenlijk aanpakken.

Daarom hebben de provincies Flevoland, Fryslân, Noord-Holland en Overijssel een gebiedsagenda opgesteld die over de provinciegrenzen heen kijkt. Met deze agenda bieden de gezamenlijke provincies het Rijk een bouwsteen om de kracht en kwaliteiten van het IJsselmeergebied te versterken. Jaap Lodders, gedeputeerde voor Water provincie Flevoland: “Het IJsselmeergebied is voor de 4 provincies van onschatbare waarde. Doordat we met elkaar samen optrekken en samen werken aan de ruimtelijk-economische opgaven maken we het gebied nog sterker dan het nu al is.”

Kustlandschappen en economie

Kenmerkend is het grootse centrale wateroppervlak met gevarieerde kusten die het IJsselmeergebied aantrekkelijk maken om in te wonen, werken en recreëren. De provincies gaan de waarden en identiteiten van het IJsselmeergebied vastleggen en toepassen bij de verdere ontwikkeling. Er liggen kansen voor economische groei in de sectoren watersport, recreatie en toerisme, transport, visserij en maritieme industrie. Daarvoor zetten de provincies in op verscheidenheid en het meer in balans brengen van vraag en aanbod van bezoekers aan het IJsselmeergebied.

IJsselmeergebied als energiebron

De provincies nemen de ruimtelijke regie bij de overgang naar een duurzame energievoorziening in 2050. Daarvoor verkennen ze alternatieve en innovatieve mogelijkheden voor opwekking, opslag, en transport van duurzame energie, bijvoorbeeld koude-warmteopslag of zonne-energie. De gebiedsagenda bevat verder als hoofdpunten een ecologisch gezond IJsselmeergebied en het IJsselmeergebied als zoetwaterbron. Op basis van deze gezamenlijke gebiedsagenda werken de provincies rond het IJsselmeergebied samen met het Rijk aan de Nationale Agenda IJsselmeergebied 2050.

Het IJsselmeergebied beslaat het IJsselmeer en Ketelmeer, Markermeer-IJmeer, Gooimeer, Eemmeer, het Zwarte Water en de randmeren. Het gebied betreft 6 provincies: naast Fryslân, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland ook Gelderland en Utrecht.